Xin Cheng

Xin Cheng

Xin Cheng

Multi-cloud, Hybrid-cloud, Kubernetes, cloud-native, big data, machine learning, IoT developer/architect